Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Hamnutbyggnad viktig inför framtidens behov

Piteå Hamn står inför spännande utmaningar. Ökande godsvolymer och stora företagsetableringar kräver fortsatt utveckling av Haraholmens logistikcentrum.
– Vi behöver förlänga kajen och utöka lagringsytorna för att möta framtiden, säger Lars Wikström, infrastrukturansvarig vid Piteå Hamn.
Investeringen är betydande och stöd från EU är en förutsättning för fullt utförande.

Piteå Hamn hanterar redan idag växande volymer av gods. En framåtblickande utredning, baserad på både befintliga och potentiella kunder, visar på en 25-procentig ökning av godsvolymerna fram till 2021.
Läget är fortsatt stabilt bland de stora baskunderna inom skogs- och massaindustrin. Förvissningen är att även vindkraftsprojekten kommer att ta ny fart inom en snar framtid.

Stora företagsetableringar

Det har hänt mycket på Haraholmen de senaste fem åren. Vid sidan om bygget av Bondökanalen har området berikats med stora företagsetableringar. Sedan tidigare finns aktörer som Skoogs Bränsle och Cabinord. SunPine, som började bygga en produktionsanläggning för råtalldiesel 2010, fortsätter sin positiva utveckling och är idag ett världsledande företag med stora transportbehov. Med Lindbäcks Bygg, som just nu storsatsar och bygger Europas modernaste husfabrik på Haraholmen, kommer ytterligare ett varuslag– husmoduler. Lindbäcksfabriken, som blir klar i slutet av 2017, kommer att ha en betydelsefull relation till Haraholmens logistikområde, inte minst genom sjöfarten.

Måste bygga i vattnet

Genom projektet ”Utveckling av Haraholmens logistikcentrum” vill Piteå Hamn, i samarbete med Piteå Kommun, förbereda logistikområdet för framtida behov. I en första etapp, år 2013-2014, har den inkommande järnvägen från Svedjan till Haraholmens logistikområde förstärkts och elektrifierats. Då tillskapades även järnvägsnära terminalytor.
Det ökande trycket på hamnen innebär att lagringsytorna tidvis är mycket hårt belastade. Etapp 2 i projektet handlar om att utöka de kajnära lagringsytorna med 30 000 m² och att förlänga kajen med 100 meter, vilket skulle bereda plats för ytterligare en kajplats.
– Marken börjar ta slut och vi har kommit till ett läge där det inte är möjligt att expandera så mycket mer. För att vårt område ska kunna bli större måste vi bygga i vattnet, säger Lars Wikström.
Mark- och Miljödomstolen har i ett beslut från 2014 gett tillstånd till att muddra och fylla ut det område som idag är en småbåtshamn. I ett sådant scenario kommer småbåtshamnen att flyttas och beredas bättre förutsättningar i anslutning till den närliggande Bondökanalen.
Inom projektet finns även planer på att knyta ihop järnväg och sjöfart på ett bättre sätt och att förbättra tillgängligheten genom en alternativ infartsväg.

Hamnen före och efter

Bilden till vänster visar logistikområdet idag. Efter en utbyggnad skulle lagringsytorna bli större och kajen längre, med plats för ännu ett fartyg. Det lilafärgade området är Lindbäcks blivande husfabrik.

Söker EU-medel

Finansieringen är en nyckelfråga. Etapp 2 handlar om en investering på omkring 130 miljoner kronor. Piteå Kommunkoncern har redan beslutat att satsa 55 miljoner och Länsstyrelsen går in med 10 miljoner. För att projektet ska kunna genomföras fullt ut krävs att EU går in med resterande 65 miljoner. Piteå Hamn har tidigare i år lämnat in en ansökan till EU:s regionala fond för åtgärder som ska förbättra kapaciteten i befintliga transportsystem. Besked från Tillväxtverket väntas i juni 2016.
Enligt Piteå Hamns verkställande direktör Ulrika Nilsson finns starka incitament för en utbyggnad inom en snar framtid.
– Utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum är till stor nytta för det regionala näringslivet– en hamnutbyggnad kommer att bidra till etableringen av nya hållbara logistiklösningar och ge positiva effekter långsiktigt Förändringarna kommer dessutom att gagna fritids- och småbåtslivet.

Grängestomten aktuell

Enligt Stefan Lundmark, Piteå Kommuns näringslivsenhet, är många företag i Piteå och Norrbotten exportberoende. I det sammanhanget är ett väl fungerande logistikcentrum en viktig förutsättning.
– De stora basindustrierna behöver känna trygghet på lång sikt. Det måste finnas flera transportalternativ. Om regionen eller kommunen inte tar detta på allvar är risken stor att företagen söker sig till andra orter.
En annan kommunal angelägenhet är att ligga i framkant och förbereda det markområde som ligger i anslutning till hamnområdet, den så kallade Grängestomten, för expandering.
– Den utveckling som sker på området kommer sannolikt att göra Haraholmen till en attraktiv plats även för andra företag som vill etablera sig här, säger Magnus Wikman vid Piteå Kommuns näringslivsenhet.
Först ut att ta del av det ca 70 hektar stora området är Piteå Hamn själva,
– Det behövs för att tillgodose den efterfrågan på uppställningsytor som hamnen har redan idag, säger Lars Wikström.