Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Ett händelserikt år och starkt resultat för Piteå kommunkoncern

Piteå kommuns resultat för 2022 blev bättre än förväntat och även koncernen Piteå Kommunföretag AB gör ett starkt resultat. Sammanlagt gör kommunkoncernen ett positivt resultat om 288 mkr som lägger en bra grund inför de omfattande investeringsbehov som väntar kommande år.

2022 var ett händelserikt år, med pandemi och ett fullskaligt krig i Ukraina. Det har påverkat världsläget och ekonomin, både för privatpersoner, företag och organisationer. Rekordhöga elpriser, höga drivmedelspriser, dyrare byggmaterial, räntehöjningar och en stigande inflation är samtliga effekter av kriget. Trots detta uppvisar både Piteå kommun och de kommunala bolagen ett starkt resultat för 2022.

Årsbokslutet för Piteå kommun visar ett positivt resultat på 160 miljoner kronor (mkr). De främsta förklaringarna till överskottet är lägre nettokostnader och betydligt högre skatteintäkter än förväntat.

– Det goda resultatet innebär att vi fortsatt kan leverera välfärd av hög kvalitet, samtidigt som vi har bra förutsättningar att möta det stora investeringsbehov som kommunen står inför, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

Även koncernen Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) uppvisar ett mycket starkt resultat för 2022. Efter finansiella poster uppgår resultatet till 174 mkr. Däri ingår reavinster som har bidragit till det positiva resultatet. Prissäkringar på el och räntor har gjort att de kommunala bolagen påverkats marginellt av världsläget.

– Bolagen har också arbetat hårt med att minimera kostnader, effektivisera verksamheterna och hittat nya lösningar för att utveckla sina affärer och uppnå målen. Det är avgörande att vi fortsätter hantera ökande kostnader och ständigt bli bättre för att utvecklas och nå målen även i framtiden, säger Daniel Fåhraeus, vd för PIKAB.

Tuffare framåt och stora investeringsbehov

När vi vänder blicken framåt framträder en annan bild. Vi står inför en lågkonjunktur med en hög inflation som ger kraftigt ökade priser och ökade lönekostnader. Från och med 2023 införs dessutom ett nytt pensionsavtal inom kommunal sektor som kommer ge betydande kostnadsökningar – det är en stor utmaning för samtliga kommuner i landet. Piteå kommun räknar med ökade pensionskostnader på cirka 84 mkr under 2023 och ytterligare ökning om 45–65 mkr under 2024, beroende på inflationsuppgången.

Det är förklaringen till varför Piteå kommun för första gången i historien beslutat om en minusbudget för 2023 och varför verksamheterna fått i uppdrag att fortsätta arbeta för kostnadseffektivitet och återhållsamhet. Allt för att kommunen bättre ska klara av kommande års utmaningar med stora investeringsbehov i skollokaler, äldreboenden, exploateringar av mark för bostäder och industri samt de kommunala effekterna av Norrbotniabanans förverkligande.

– Vi ser att resultatet de närmaste åren kan väntas bli svagare, så vi behöver använda överskottet klokt och långsiktigt till investeringar, pensionsavgångar och placeringar för att bibehålla en stark ekonomi samtidigt som vi fortsätter leverera god välfärd till oss i Piteå, säger Andreas Lind, kommunchef.

De kommunägda bolagen har även andra stora utmaningar och investeringsbehov de kommande åren. Bland annat börjar delar av Pirevas vatten- och avloppssystem vara uttjänt, vilket märks på de upprepade vattenläckor som förekommit på senare tid.

– Vi behöver investera i och förbättra våra infrastrukturer och våra affärer – dels i syfte att utveckla Piteå, dels för att skapa förutsättningar för kommande generationer piteåbor, säger Daniel Fåhraeus.

Ett starkt resultat och stora utmaningar är summeringen av både kommunens och bolagens årsbokslut som inom kort behandlas i kommunfullmäktige.

– Jag känner mig mycket nöjd och stolt, både för kommunens och bolagens resultat. Ett starkt resultat gör att vi behöver låna mindre pengar för att kunna genomföra bra investeringar för framtiden, Den starka ekonomin hos både Piteå kommun och de kommunala bolagen säkerställer att vi kan fortsätta utveckla Piteå till en bättre stad att bo, leva och verka i, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande samt styrelseordförande för Piteå Kommunföretag AB.